Statut Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMP

 

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1

 1. „Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMP”, zwane dalej „STDL UMP”, jest uczelnianą organizacją studencką i działa na podstawie art. 204 i 205 ustawy z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), Statutu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią oraz niniejszego Statutu.
 2. Organizacja podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonym przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

Rozdział II Cele i środki działania.

§2

Cele i zadania STDL UMP:

 1. promowanie kierunku Analityki Medycznej
 2. podejmowanie działań prowadzących do umocnienia pozycji studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej na Uczelni oraz zawodu diagnosta laboratoryjny na rynku pracy,
 3. dążenie do integracji studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
 4. współpraca z organizacjami studenckimi istniejącymi na UMP i poza nią
 5. reprezentowanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w relacjach z Władzami Uczelni, z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych,
 6. reprezentowanie członków STDL UMP na forum ogólnopolskim.
 7. popularyzacja różnych możliwości rozwoju zawodowego członków
 8. edukacja prozdrowotna
 9. pomoc w aktywnym wchodzeniu przyszłych absolwentów na rynek pracy.

§3

STDL UMP realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozszerzanie i ułatwianie kontaktów ze specjalistami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 2. pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych studentów analityki medycznej
 3. organizację szkoleń i konferencji
 4. współpracę z innymi organizacjami studenckimi działającymi w obrębie Uczelni jak i poza nią
 5. współpracę z organizacjami ogólnopolskimi zrzeszającymi osoby związane z diagnostyką laboratoryjną
 6. organizację akcji profilaktycznych i kulturalnych
 7. organizowanie zebrań członków STDL UMP.

§4

STDL UMP nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§5

Istnieją trzy rodzaje członkostwa w STDL UMP:

 1. członkowie zwyczajni - studenci Oddziału Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych STDL UMP dokonuje Zarząd po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu półrocznej składki w wysokości ustalonej przez Zarząd.
 2. członkowie wspierający - absolwenci Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. Przyjęcia w poczet członków wspierających STDL UMP dokonuje Zarząd po złożeniu deklaracji członkowskiej.
 3. członkowie honorowi - członkostwo nadawane przez Zarząd

§6

Członek zwyczajny STDL UMP ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. udziału w pracach i działaniach STDL UMP,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz STDL UMP,
 4. brania udziału w obradach Władz bez prawa do głosowania,
 5. wglądu w raporty z działalności STDL UMP.

§7

Członkowie honorowi i wspierający STDL UMP mają prawo:

 1. udziału w pracach i działaniach STDL UMP,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz STDL UMP,
 3. brania udziału w obradach Władz bez prawa do głosowania,
 4. wglądu w raporty z działalności STDL UMP.

§8

Do obowiązków Członka zwyczajnego STDL UMP należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
 2. aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów STDL UMP,
 3. wykonywanie uchwał władz STDL UMP,
 4. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz STDL UMP.
 5. comiesięczne uczestnictwo w walnych zebraniach STDL UMP, zwoływanych przez przewodniczącego Zarządu.

§9

Do obowiązków Członka wspierającego STDL UMP należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
 2. uczestnictwo w pracach i realizacji celów STDL UMP

§10

Ustanie członkostwa STDL UMP:

 1. Członkostwo wygasa:
 2. na skutek śmierci członka
 3. dla Członków zwyczajnych - z chwilą ukończenia studiów
 4. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje wskutek:
 5. uchwały Rady STDL UMP, przyjętej zwykłą większością głosów, związanej z nieprzestrzeganiem niniejszego Statutu lub działaniem na niekorzyść STDL UMP
 6. skreślenia z listy studentów Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu
 7. pisemnego oświadczenia woli wystąpienia z STDL UMP
 8. nieuiszczenia składki członkowskiej po upływie terminu ustalonego przez Zarząd
 9. nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych zebraniach STDL UMP
 10. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.

 

Rozdział IV Władze STDL UMP.

§11

Do władz STDL UMP należą:

 1. Rada
 2. Zarząd

§12

Kadencja władz STDL UMP trwa 1 rok, do czasu wybrania nowych władz, najpóźniej do 31 października następnego roku, z wyjątkiem określonym w §37.

 


 

Rozdział V Rada STDL UMP.

§13

1.Członkowie Rady wybierani są spośród Członków STDL UMP z I-V-go roku, w wyborach tajnych i równych, oddzielnych dla każdego roku.

 1. Każdy rok może być reprezentowany w Radzie przez dwie osoby.
 2. Wybory odbywają się podczas walnego zebrania władz STDL UMP.
 3. Prawo głosu w wyborach na danym roku posiadają wyłącznie Członkowie zwyczajni STDL UMP z danego roku.
 4. Głosuje się tylko osobiście.
 5. Wybory muszą odbyć się najpóźniej do 31 października danego roku akademickiego.

§14

Wybory na danym roku mogą być unieważnione decyzją Rady w przypadku gdy zgłoszone zostaną Radzie w ciągu 7 dni od wyborów rażące uchybienia w ich przeprowadzeniu.

§15

W przypadku unieważnienia wyborów przez Radę kolejne wybory przeprowadza się nie później niż w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o unieważnieniu wyborów.

§16

Jeżeli Członek Rady zrezygnuje lub utraci swój status w Radzie przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające na danym roku nie później niż w ciągu 14 dni.

§17

Do kompetencji Rady należy:

 1. uchwalanie zmian w Statucie,
 2. wybór Prezesa oraz Członków Zarządu spośród wszystkich Członków Zwyczajnych; każdej osoby w oddzielnym głosowaniu z wyjątkiem określonym w §37,
 3. odwołanie Członków Zarządu bądź całego Zarządu,
 4. powoływanie Członków Zarządu w trybie uzupełniającym,
 5. zatwierdzanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania,
 6. nadzorowanie działalności, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 7. zatwierdzanie planu finansowego i budżetu,
 8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu STDL UMP.

§18

 1. Uchwały Rady zapadają podczas obrad władz STDL UMP, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby Członków Rady uprawnionych do głosowania.

§19

Uchwały dotyczące:

 1. zmian w Statucie
 2. odwołania Zarządu lub jego Członka
 3. samorozwiązania STDL UMP

Uchwały zapadają większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady.  W sytuacji uzyskania nierozstrzygającej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego Rady.

§20

 1. Członek Rady ma obowiązek uczestniczyć w obradach władz STDL UMP.
 2. Każde obrady rozpoczynają się sprawdzeniem listy obecności.
 3. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu powoduje skreślenie z listy Członków Rady STDL UMP.

§21

 1. Każdy Członek Rady może głosować tylko osobiście.
 2. Głosować można: za, przeciw lub wstrzymując się od głosu.
 3. Każde głosowanie jest tajne i prowadzone przez 3-osobową Komisję Skrutacyjną.

 

Rozdział VI Komisja Wyborcza.

§22

W skład Komisji Wyborczej wchodzą 3 osoby wybrane przez Radę z ogółu Członków nie kandydujących do Rady STDL UMP.

§23

Do zadań Komisji Wyborczej należy:

 1. przeprowadzenie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na Członka Rady,
 2. sporządzenie protokołu z wyborów i przedstawienie go Radzie w przeciągu 1 tygodnia od daty przeprowadzenia wyborów.

§24

W przypadku uchybień w pracy Komisji, decyzją Rady, zostanie ona rozwiązana, a Rada powoła nową.

§25

Po zatwierdzeniu przez Radę wyników wyborów Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu.

 

Rozdział VII Zarząd.

§26

W skład Zarządu STDL UMP wchodzi:

 1. Prezes
 2. Vice-prezes
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. 2 Członków Zarządu, jeśli tak zadecyduje Rada.

§27

 1. Zarząd jest wybierany spośród Członków Zwyczajnych przez Członków Rady STDL UMP, podczas obrad władz STDL UMP, z wyjątkiem określonym w §37.
 2. Każda z osób z Zarządu wybierana jest oddzielnie, spośród kandydatur zgłoszonych uprzednio przez Członków STDL UMP, większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§28

Członek STDL UMP nie może pełnić funkcji w Zarządzie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

§29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów STDL UMP,
 2. reprezentowanie STDL UMP na uczelni i poza nią,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. opracowywanie semestralnego sprawozdania finansowego,
 5. wykonywanie uchwał Rady STDL UMP,
 6. podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności STDL UMP,
 7. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 8. zwoływanie walnych zebrań Członków STDL UMP,
 9. przedłożenie przez odchodzący Zarząd rocznego sprawozdania z działalności finansowej nowo wybranej Radzie i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za nieprawidłowości finansowe,
 10. podejmowanie uchwał dotyczących wpisu i skreślenia z listy członków.

§30

 1. Do podejmowania pisemnych zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu STDL UMP wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Vice-prezesa.
 2. W przypadku pisemnych zobowiązań finansowych wymagany jest podpis Skarbnika oraz Prezesa lub Vice-prezesa.

§31

Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej trzech Członków Zarządu. W sytuacji uzyskania nierozstrzygającej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego Zarządu.

§32

 1. Sekretarz zobowiązany jest do:
 2. protokołowania obrad Zarządu i Rady STDL UMP,
 3. prowadzenia dokumentacji STDL UMP.
 4. Sekretarz może korzystać w razie potrzeby z pomocy Członka Zarządu.

§33

Skarbnik zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia dokumentacji finansowej z działalności STDL UMP
 2. pisania sprawozdań semestralnych i rocznych.

§34

 1. W przypadku:
 2. wystąpienia Członka Zarządu z STDL UMP,
 3. rezygnacji z funkcji Członka Zarządu,
 4. niemożności uczestniczenia w pracach Zarządu z innych przyczyn,

przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w terminie nie później niż w ciągu 14 dni od daty przyjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę.

 1. Kadencja Członka Zarządu wybranego w trybie uzupełniającym upływa z końcem kadencji całego Zarządu.

 

Rozdział VIII Obrady władz STDL UMP

§35

 1. Obradami Władz, tj. Rady i Zarządu, kieruje Przewodniczący Zarządu.
 2. Obrady są zwoływane przez Przewodniczącego przynajmniej raz na 3 miesiące lub na pisemny wniosek 1/3 Członków STDL UMP w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku. Ustęp pierwszy stosuje się odpowiednio.
 3. Data obrad podawana jest do wiadomości na minimum 7 dni przed datą zebrania.
 4. Na podstawie stosownej decyzji Rady nie zwołuje się posiedzeń Władz STDL UMP

w okresie od 1 lipca do 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Rozdział IX Majątek i fundusze.

§36

Majątek STDL UMP stanowią:

 1. środki przyznawane przez Uczelnię
 2. składki członkowskie
 3. dotacje, darowizny, sponsoring.

 

Rozdział X Postanowienia przejściowe i końcowe.

§37

 1. Grupa założycielska stanowi pierwszy Zarząd Organizacji od daty zarejestrowania do dnia wyboru nowego Zarządu, jednak nie później niż do końca października 2013 roku.

 

§38

W przypadku rozwiązania STDL UMP majątek organizacji przejmuje Uczelnia.

§39

W sprawach nieuregulowanych w Statucie należy kierować się ustawą o szkolnictwie wyższym.

§40

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019r.